Site Map   | Research   | Mobile   | Contact us   |
Choose language: EN | MK

Empowering women in business MBA scholarship
Testimonials

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИЈА ЗА МБА
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ОРГАНИЗАЦИСКИ НАУКИ, УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ

1. ОПШИ ИНФОРМАЦИИ
Универзитет Американ колеџ Скопје (УАКС) e oпштествено одговорна компанија, која меѓу другото, придонесува кон развој на човечкиот капитал и потенцијал во Република Македонија. УАКС меѓу другото се грижи и за рамноправноста и вклучување на жената на високи извршни позиции во деловната заедница. За таа цел, оваа година Универзитет Американ Колеџ Скопје (УАКС) за академската 2015/2016 година доделува целосна МБА стипендија на Факултетот за деловна економија и организациони науки.

2. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА
Право на стипендија имаат сите жени кои имаат завршено додипломски студии во Македонија или странство и имаат 2 години работно искуство, а ги исполнуваат следните услови:
1. Да се државјани на Република Македонија или странски државјани со регулиран престој во Македонија;
2. Да имаат завршено додипломски студии;
3. Да имаат просек од минимум 8 на додипломски студии
4. Одлично познавање англиски јазик.

3. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ
Кандидатите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат пријава која е објавена на веб страната на УАКС почнувајќи од 09.10.2015 година до 25.10.2015 година и да ја достават електронски на една од следните е-маил адреси: graduate@uacs.edu.mk или (телефон за контакт: 2 463 156 / локал 129).

 Потребни документи за конкурсот да се пратат по пошта:
1. Две препораки,
2. Мотивационо писмо,
3. Потврда за одлично познавање на англиски јазик,
4. Копија од уверение за завршен прв циклус студии,
5. Биографија

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТИ КОИ МОЖАТ ДА СТЕКНАТ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈА
Комплетната документација да се испрати по пошта најдоцна до 25.10.2015 на адреса:

Универзитет Американ Колеџ Скопје
(Комисија за избор на МБА стипендисти)
Трета Македонска Бригада Бр.60
1000, Скопје

.Селекција
Селекција и рангирање ќе биде одржана на Универзитет Американ колеџ Скопје.
Ќе се спроведат интервјуа со кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови и ќе влезат во потесен круг на избор.

 
 
 

Doctor Honoris Causa
 
 


 


 
 
 


 
UPCOMING EVENTS
University American College Skopje
Blvd. Treta makedonska brigada no.60
Skopje 1000, Macedonia

Phone/Fax: +389 2 246 3156