Site Map   | Research   | Mobile   | Contact us   |
Choose language: EN | MK

Monography - 10 Years UACS
Testimonials
10 ГОДИНИ
УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ
2005 - 2015
ContentКОН 10-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ                                                                       
МИСИЈА, ВИЗИЈА И ВРЕДНОСТИ НА УАКС                                                       
ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА И
ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ                                       
Од идеја до реализација                                                                             
Матична комисија                                                                                     
Правен статус                                                                                           
Свечено отворање на
Факултетот за деловна економија и организациони науки                              
Наставен кадар на ФДЕИОН                                                                         
Раководство на ФДЕИОН 20
УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ                                                      
Основање на УАКС                                                                                     
Единици на УАКС                                                                                       
Правен статус на УАКС                                                                               
Свечено отворање на УАКС                                                                         
Раководење со УАКС                                                                                  
Ректори и проректори                                                                               
АКРЕДИТАЦИИ                                                                                          
Домашни акредитации на факултети (единици) и на студиски програми на УАКС 
Меѓународни акредитации 
ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
Образовна дејност на УАКС 
Единици и студиски програми 
Декани/раководители на единиците на УАКС 
УАКС Институт за претприемништво и лидерски развој 
Број на запишани, дипломирани и магистрирани студенти 
Листа на дипломирани студенти на единиците на УАКС 
Листа на студенти што магистрирале на единиците на УАКС 

Click here to view the full Monography - 10 Years UACS

 
 

Doctor Honoris Causa
 
 


 


 
 
 


 
UPCOMING EVENTS
University American College Skopje
Blvd. Treta makedonska brigada no.60
Skopje 1000, Macedonia

Phone/Fax: +389 2 246 3156