СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

Марко Андонов
Марко Андонов е помошник-раководител на UACS Enterprise и декан на Факултетот за правни науки при Универзитет Американ колеџ Скопје. Марко е доктор на правни науки од областа на деловното право. Негов потесен предмет на научен интерес е трудово-правната проблематика, како и компаниското право, при што неговата стручна експертиза од предметните области е користена од повеќе компании и други правни лица.Помеѓу другото, во моментот е и едукатор во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Р.М од областа на трудовото право и трговското право. Во рамки на едукативните активности има одржано и повеќе обуки и семинари во повеќе едукативни центри. Член е и на уредувачкиот одбор на стручното списание”Правник”.