СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

Д-р Зоран Шапуриќ
Д-р Зоран Шапуриќ има долгогодишно истражувачко искуство во областа на екологијата. Автор е на 17 меѓународни трудови во областа на животната средина, од који 6 во реномирани меѓународни научни списанија индексирани во бази со импакт фактор, како и на повеќе истражувачки книги.
Учесник е на повеќе од дваесте меѓународни конференции и учесник во повеќе истражувачки проекти во областа на животната средина, како и учесник во изготвување на повеќе стратешки и плански документи и законски и подзаконски акти. Помеѓу другите научни и стручни усовршувања, престојувал и во рамките на програмата за професионалци на престижниот универзитет Харвард во САД. Предавач и едукатор на преку 50 семинари и работилници од областа на животна средина. Тој е и поранешен министер за животна средина.