СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Професионални обуки

Корпоративно истражување

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТНИЦИ
Еднодневна практична обука организирана од Универзитетот Американ Колеџ Скопје за развивање на вештините во деловната комуникација. Обуката ќе ви помогне да ја унапредите својата способност за разбирање на различни култури, комуникациските модели, нормите, очекувањата и табуата во комуникацијата. Програмата вклучува предавања, случаи за учење, илустративни видеа, дискусии и вежба со симулација.

10.05.2014 година
17.05.2014 година
Обуката се  во просториите на Универзитетот Американ Колеџ Скопје. Бројот на учесници е ограничен на 15

Што ќе научите?

Предавач

Јадранка Мршиќ и Нинко Костовски

ПредавањеВидео